Strategisk planering - regioner och EU, 7.5 hp

Strategic Planning - Regions and EU, 7.5 credits

709A06

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ida Grundel

Kursansvarig

Ida Grundel

Studierektor eller motsvarande

Karin Skill

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202514-202518 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över ramar för regional strategisk planering med avseende på regioner i EU
  • redogöra för och kritiskt reflektera över hur regional strategisk planering utformas och praktiseras genom och i samverkan med olika aktörer
  • analysera regional strategisk planering

Kursinnehåll

I kursen behandlas regional utvecklingsplanering, med fokus på EUs medlemsländer. I kursen behandlas hur EUs policy och program för regional utveckling genomförs genom regionernas strategiska planering. Speciellt uppmärksammas hur den regionala utvecklingsplaneringen hanterar utmaningar med avseende på klimatförändringar, urbanisering, digitalisering och social jämlikhet. I kursen ingår moment som ger insyn i pågående regionala planeringsinsatser och utvecklingsprojekt samt ger exempel på hur organisering för detta  och hur prioriteringar görs inom regioner och på EU-nivå.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och muntlig redovisning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examinationsspråk: engelska 

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuella skrivuppgifter, betygsskala: EC
  • individuell hemtentamen, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt (pass) samt E på samtliga poäng  

För slutbetyg D krävs dessutom minst 75 procent D på samtliga poäng 

För slutbetyg C krävs dessutom minst 75 procent C på samtliga poäng 

För slutbetyg B krävs dessutom minst 75 procent B på samtliga poäng 

För slutbetyg A krävs dessutom minst 75 procent A på samtliga poäng
 

Fördjupad information ges i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Individuellt skriftliga skrivuppgifter, 4 hp EC
HEM1 Hemtentamen 3.5 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista hittar du under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.