Forskningsmetodik inom strategisk samhällsplanering, 7.5 hp

Research Methods in Strategic Urban and Regional Planning, 7.5 credits

709A07

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Krister Olsson

Kursansvarig

Krister Olsson

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 2 (VT 2022) 202219-202223 Engelska Linköping, Valla O
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2022) 202219-202223 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B)
  (Undantag för Svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för forskningsmetoder inom samhällsplaneringen
 • bedöma och kritiskt resonera kring vetenskapliga metoders möjligheter och begränsningar
 • värdera och kritiskt reflektera  över etiska förhållningssätt i relation till olika forskningsmetoder inom samhällsplanering
 • hantera  och analysera empiriskt material enligt vetenskapligt vedertagna analysmetoder
 • formulera forskningsfrågor och utveckla en forskningsdesign relaterad till strategisk samhällsplanering, dess metoder och teorier

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion i forskningsmetoder och design av forskningsprojekt med relevans för strategisk samhällsplanering. I kursen diskuteras centrala kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom området och hur dessa metoder utformas, utvecklas, presenteras och implementeras i forskning och praktiken. I kursen studeras och problematiseras den vetenskapliga texten och det vetenskapliga samtalet genom granskning av vetenskapliga publikationer och forskningsrapporter inom strategisk samhällsplanering. Forskningsetik och god forskningssed behandlas och diskuteras. I kursen behandlas också forskningsprocessen, hur en vetenskaplig uppsats skrivs och hur forskningsresultat presenteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av laborativa övningar, föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examinationsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC
 • individuella skrivuppgifter, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt (pass) på aktivt deltagande i seminarier samt E på individuella skrivuppgifter.

För slutbetyg D krävs dessutom minst 75 procent D på individuella skrivuppgifter.

För slutbetyg C krävs dessutom minst 75 procent C på individuella skrivuppgifter.

För slutbetyg B krävs dessutom minst 75 procent B på individuella skrivuppgifter.

För slutbetyg A krävs dessutom minst 75 procent A på individuella skrivuppgifter.
 

Fördjupad information ges i studieanvisningen

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 3 hp EC
UPG1 Individuella skrivuppgifter 4.5 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista hittar du under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.