Kritiska perspektiv på planering för hälsa, 7.5 hp

Critical Perspectives on Planning for Health, 7.5 credits

709A08

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lisa Guntram

Kursansvarig

Lisa Guntram

Studierektor eller motsvarande

Karin Skill
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 3 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (engelska 6/B)
  (Undantag för svenska)
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • beskriva olika definitioner av hälsa och deras relevans i planering för hälsa
 • beskriva och diskutera teoretiska nyckelperspektiv på sociomateriella rum och deras betydelse för hälsa och välbefinnande på individ- och samhällsnivå
 • identifiera och undersöka frågor om tillgänglighet och jämlikhet i planering för hälsa i olika internationella kontexter
 • kritiskt analysera sociomateriella rum i relation till olika förståelser av hälsa och jämlikhet och demonstrera hur sådana analyser kan integreras i planering för hälsa

Kursinnehåll

Samhällsplanering är också en fråga om folkhälsa. I kursen behandlas och undersöks den centrala betydelsen av sociomateriella rum för hälsa och välbefinnande med ett kritiskt förhållningsätt. I kursen belyses relationen mellan planeringsinterventioner och hälsa på individ- och samhällsnivå. I kursen behandlas även flera perspektiv på hur hälsa är fördelad i befolkningen och hur den kan påverkas, givet olika definitioner av hälsa och välbefinnande. Särskild uppmärksamhet ges till hur planering för hälsa har betydelse för social rättvisa, och hur den byggda och levda miljön kan ses passa vissa individer medan den exkluderar andra.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 
Examinationsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt på seminarier, samt minst E på den individuella skrivuppgiften. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 0.5 hp EC
UPG1 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 7 hp EC

Böcker

Barton H, Thompson S, Grant M, et al. , (2015) The Routledge Handbook of Planning for Health and Well-Being: Shaping a Sustainable and Healthy Future London: Routledge, Taylor & Francis Group.

 Available as e-book at LiU library.

Övrigt

Preliminär litteraturlista kommer att finnas tillgänglig under fliken Övriga dokument åtta veckor innan kursstart.

En utökad litteraturlista kommer att finnas tillgänglig under Övriga dokument senast 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.