Praktik inom strategisk samhällsplanering, 30 hp

Internship in Strategic Urban and Regional Planning, 30 credits

709A13

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Edberg

Studierektor eller motsvarande

Karin Skill

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 3 (HT 2024) 202434-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202434-202503 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • självständigt bedöma och analysera möjligheter och begränsningar för strategiska samhällsplaneringsfrågor inom en organisation
 • i relation till arbetslivets utmaningar och arbetsuppgifter inom strategisk samhällsplanering kritiskt värdera egna kunskaper och färdigheter inom fältet samhällsplanering
 • kritiskt reflektera kring hur teoretiska kunskaper kan omsättas i praktiken i en organisation
 • planera och genomföra en analytisk uppgift inom strategisk samhällsplanering i samarbete med en organisation och inom givna tids- och resursramar

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktik på en organisation inom strategisk samhällsplanering. Kursen består av minst 80 arbetsdagar praktik inom en för ämnet relevant organisation och med relevanta arbetsuppgifter. I kursen behandlas de möjligheter och begränsningar som en strategisk samhällsplanerare ställs inför i arbetslivet. Centralt i kursen är att i samarbete med praktikplatsen planera och genomföra en, för ämnet strategisk samhällsplanering relevant, analytisk uppgift. I kursen ingår det också att reflektera kring den analytiska uppgiften och kring erfarenheter från praktikperioden i relation till aktuell forskning i en skriftlig individuell självständig uppgift samt muntligt på seminarier. Studenten är själv ansvarig för att lokalisera en organisation där praktiken kan genomföras. Praktikplatsen måste godkännas innan kursstart av kursansvarig. Praktiken kan ske i Sverige eller utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av praktik och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisning- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig inlämning, betygsskala: EC
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: EC, P/F
 • praktik, betygsskala: EC, P/F

För godkänt slutbetyg (E) krävs Godkänt (pass) på praktiken och muntlig redovisning, samt E på den individuella skriftliga inlämningen.

Högre betyg grundas på den individuella skriftliga inlämningen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RED1 Muntlig redovisning 2 hp EC
PRA1 Praktik 20 hp EC
UPG1 Individuell skriftlig inlämning 8 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista kommer att finnas tillgänglig åtta veckor före kursstart under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.