Matlandskap i strategisk samhällsplanering, 7.5 hp

Foodscapes in Urban and Regional Strategic Planning, 7.5 credits

709A14

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Skill

Kursansvarig

Karin Skill, Mohsen Farhangi

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 3 (HT 2022) 202234-202238 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2022) 202234-202238 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (engelska 6/B)
  (Undantag för svenska)
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • beskriva och förklara begrepp om matlandskap i strategisk samhällsplanering
 • identifiera olika konkurrerande matlandskap och deras fysiska och sociala karaktär
 • beskriva kopplingar mellan folkhälsa, livsstil och matlandskap baserat på multi-nivåperspektiv och social praktik-teori
 • identifiera och tillämpa verktyg för att planera insatser i matsystem och landskapsplanering

Kursinnehåll

I kursen introduceras begreppet matlandskap och utmaningar med att utforma matsystem samt samhällsplanerares roll i transformationen av praktiker kring mat och matsystem studeras. I kursen introduceras vidare multi-nivåperspektiv och social praktik teori för att beskriva kopplingarna mellan folkhälsa, livsstil och matlandskap. Under kursen studeras metoder och strategier för att planera insatser i matlandskap och landskapsplanering. I kursen behandlas framväxande alternativ för matsystem och deras rumsliga uttryck, liksom mindre hållbara rumsliga strukturer och institutioner. Inom ramen för kursen ges en introduktion till forskning som design för att undersöka alternativa rumsliga arrangemang för hållbara matlandskap. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursion. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisning- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC
 • muntlig presentation i grupp, betygsskala: EC
 • skriftlig gruppuppgift, betygsskala: EC
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Pass på aktivt deltagande i seminarier, E på muntlig presentation i grupp, samt skriftlig gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift.  

För slutbetyg D krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier, minst 75 procent D på muntlig presentation i grupp, samt skriftlig gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift.  

För slutbetyg C krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier, minst 75 procent C på muntlig presentation i grupp, samt skriftlig gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift.  

För slutbetyg B krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier, minst 75 procent B på muntlig presentation i grupp, samt skriftlig gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift.  

För slutbetyg A krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier, minst 75 procent A på muntlig presentation i grupp, samt skriftlig gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier och exkursion 2 hp EC
RED1 Muntlig presentation i grupp 1 hp EC
UPG1 Skriftlig gruppuppgift 1 hp EC
UPG2 Individuell skriftlig uppgift 3.5 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista finns under fliken Övriga Dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.