Strategisk samhällsplanering, 15 hp

Strategic Urban and Regional Planning, 15 credits

709A01

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kristina Trygg

Kursansvarig

Kristina Trygg

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202136-202144 Engelska Linköping
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 1 (HT 2021) 202136-202144 Engelska Linköping O
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2021) 202136-202144 Engelska Linköping O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  (Undantag för Svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och förklara nyckelbegrepp inom planering
 • kritiskt granska och analysera planeringsteorier och planeringspraktiker
 • redogöra för hur planering av bebyggelse påverkas av geologiska förutsättningar
 • förklara hur digitalisering, urbanisering, klimatförändring och globalisering utgör centrala utmaningar för strategisk samhällsplanering
 • hantera geografisk information för rumslig analys
 • skriva akademiska texter enligt grundläggande akademiska principer
 • redogöra för innebörden och konsekvenser av plagiat

Kursinnehåll

Kursens utgångspunkt är att introducera samhällsplanering som ett teoretiskt ämne och hur det förhåller sig till planeringens praktik. Inom ramen för kursen introduceras tre huvudsakliga spår; hur strategisk samhällsplanering förhåller sig till utmaningar såsom klimtförändringar, digitalisering, urbanisering och globalisering; hur planeringen av stad och land påverkas av geologiska förutsättningar och hur det bidrar till rumsliga mönster och förändringar på en lokal, regional, nationellt  och global nivå; introducerar grundläggande planeringsverktyg såsom GIS. I kursen behandlas vidare planerarens roll vid beslutsfattande, arbetssätt och förhållningssätt vid strategisk planering. Vidare introduceras i kursen former för vetenskaplig diskussion och kritisk granskning av akademiska texter. I kursen studeras innebörden av ett akademiskt förhållningssätt och tillämpning av grundläggande  regler för akademisk referenshantering och citering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, muntlig redovisning och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • Skriftlig salstentamen, betygsskala EC
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala EC
 • Aktivt deltagande i seminarier, betygsskala EC
 • Laboration, betygsskala EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt (pass) på aktivt deltagande i seminarier samt laborationer samt E på skriftlig salstentamen och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. 

För slutbetyg D krävs dessutom minst 75 procent D på skriftlig salstentamen och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. 

För slutbetyg C krävs dessutom minst 75 procent C på skriftlig salstentamen och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. 

För slutbetyg B krävs dessutom minst 75 procent B på skriftlig salstentamen och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. 

För slutbetyg A krävs dessutom minst 75 procent A på skriftlig salstentamen och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig salstentamen 4 hp EC
UPG1 Individuella skriftliga inlämningsuppgifter 6 hp EC
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 3.5 hp EC
LAB1 Laboration 1.5 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista finns under fliken Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.