Planering och förvaltning, 7.5 hp

Planning and Public Administration, 7.5 credits

709A02

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Karin Skill

Kursansvarig

Karin Skill

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 1 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla O
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
  • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (engelska 6/B). Undantag för Svenska 3.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för och förklara samhällsplaneringens roll inom offentlig förvaltning
  • redogöra för och relatera governance-teori till strategisk samhällsplanering
  • jämföra politiska processer och förvaltningsstrukturer inom Europa
  • problematisera och diskutera relationen mellan politik, förvaltning och samhällsplanering utifrån relevanta samhällsvetenskapliga teorier

Kursinnehåll

I kursen introduceras samhällsplaneringens förvaltning och politiska organisation utifrån ett europeiskt perspektiv. I kursen födjupas kunskaper om hur politisk styrning av samhällsplanering kan ske genom offentlig förvaltning. I kursen belyses också hur lagar, regleringar samt förvaltningspraxis både kan möjliggöra och begränsa samhällsplanering. Vidare studeras governance-teorier med fokus på den offentliga förvaltningen och hur den är präglad av politiska visioner och traditioner. Utifrån sådana teorier belyses i kursen utmaningar som förvaltningens institutioner ställs inför när samhällets förändras. Vidare i kursen berörs samhällsplaneringens förvaltning på flera institutionella nivåer: kommunal, regional, nationell samt europeisk nivå.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och redovisningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • Skriftlig salstentamen, betygsskala EC
  • Hemtentamen, betygsskala: EC
  • Aktivt deltagande i seminarier: betygsskala EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt (pass) på aktivt deltagande i seminarier samt E på skriftlig salstentamen samt hemtentamen.

För slutbetyg D krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier samt minst 75 procent D av poängen på skriftlig salstentamen samt hemtentamen.

För slutbetyg C krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier samt minst 75 procent C av poängen på skriftlig salstentamen samt hemtentamen.

För slutbetyg B krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier samt minst 75 procent B av poängen på skriftlig salstentamen samt hemtentamen.

För slutbetyg A krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier samt minst 75 procent A av poängen på skriftlig salstentamen samt hemtentamen.

Fördjupad information ges i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig salstentamen 3 hp EC
HEM1 Hemtentamen 3.5 hp EC
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 1 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.