Samhällsplaneringens utmaningar, 15 hp

Urban planning challenges, 15 credits

709G05

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ida Grundel

Kursansvarig

Ida Grundel

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 1 (HT 2020) 202034-202043 Svenska Linköping O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt

Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), engelska 6

eller

Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B (Områdesbehörighet A4/4).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv identifiera nutida utmaningar för städer, naturområden och landsbygd.
- beskriva hur avvägningar mellan natur-, kultur- och sociala värden kan göras.
- kritiskt reflektera över möjligheter och praktiker för att i samhällsplaneringen hantera olika utmaningar för städer, naturområden och landsbygd.
- skriftligen och muntligen kommunicera vetenskaplig kunskap med akribi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning om städer, naturområden och landsbygd där en rad utmaningar både på kortare och längre sikt identifierats. I kursen introduceras dels olika nutida problemområden som städer, naturområden och landsbygd möter, dels hur samhällsplanering i bred bemärkelse kan hantera dessa problemområden. Naturvetenskapliga ochsamhällsvetenskapliga empiriska exempel används för att exemplifiera olika fenomen. Tolkningsperspektiv från naturvetenskap och samhällsvetenskap introduceras också under kursen. Under kursen tränas studenterna i att med akribi kommunicera vetenskaplig kunskap skriftligen och muntligen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av exkursioner, laborationer, övningar, projektarbete, föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.                                                                                                                                                                          

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, muntlig presentation och aktivt deltagande i exkursioner, laborationer, seminarier och övningar. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig salstentamen 5 hp U, G, VG
PRO2 Projektarbete 5 hp U, G
INL1 Individuell inlämningsuppgift 3 hp U, G, VG
OBL2 Exkursion, laboration, seminarier och studiebesök 2 hp D
STN1 Skriftlig salstentemen 3 hp U, G, VG
PRO1 Projektarbete 6 hp U, G
OBL1 Övningar, laborationer och seminarier 1 hp D
IND1 Individuell inlämningsuppgift 5 hp U, G, VG

Böcker

Daniels, P., Bradshav, M., Shaw, D. & Sidway, J, (2016) An introduction to Human Geography - Issues for the 21 Century (5 uppl.). Harlow: Pearson Education Ltd.

Antal sidor: ca 260, resterande delar av boken återkommer på senare kurser.

Forsberg, Gunnel, (2019) Samhällsplaneringens teori och praktik. Första upplagan Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147113613

Nyström, J., (2012) Planeringens grunder: en översikt. Lund: Studentlitteratur

Antal sidor: ca 100. Valda delar. Resterande delar av boken återkommer på senare kurser.

Övrigt

Litteratur med relevans för examinationsuppgifter och litteraturseminarier tillkommer, cirka 400 sidor.

Läshänvisningar kommer finnas i kursrummet på Lisam.

Periferi som process. Ödeshög: YMER,

Stenbacka, S. & Heldt Cassel, S. (red.) (2020) Periferi som process. Ödeshög: YMER, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). Antal sidor: ca 40. Laddas ned via: https://ssag.se/english/publications/ymer/

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Litteraturlista Litteraturlista.pdf