Självständigt arbete i samhällsplanering, 15 hp

Bachelor thesis in urban and spatial planning, 15 credits

709G17

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Storm

Kursansvarig

Anna Storm

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 6 (VT 2021) 202110-202119 Svenska Linköping O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt 
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller 
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B 
(Områdesbehörighet A4/4)
samt
minst 105 hp godkända från kandidatprogrammet i Samhällsplanering, inklusive kurserna Projektarbete, 7,5 hp och Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredningar och forskningsstudier I, 7,5 hp 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom samhällsplanering utifrån givna tids- och resursramar.
- välja ämne och förankra i relevant forskning
- välja, använda och argumentera för en för vetenskapligt arbete relevant metod
- använda etablerade forskningsetiska principer
- identifiera, kritiskt granska, avgränsa och analysera relevant information
- presentera och försvara ett vetenskapligt arbete
- kritiskt granska, diskutera och värdera andras vetenskapliga arbeten.

Kursinnehåll

Det självständiga arbetet är ett längre självständigt vetenskapligt arbete med tydlig yrkesrelevans utifrån frågeställningar, teorier och metoder centrala för ämnet samhällsplanering. Arbetets resultat redovisas skriftligt i ett självständigt arbete och muntligt på ett seminarium. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning, seminarier och föreläsningar. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av det självständiga, skriftiga arbetet samt opposition på en annan students arbete. Aktivt deltagande i uppsatsseminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination projektarbete 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.