Kommunicera på engelska - Ett nationalekonomiskt perspektiv, 10 hp

Communicate in English - A history of Economics, 10 credits

711G60

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Pamela Vang

Kursansvarig

Pamela Vang

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 1 (HT 2020) 202034-202046 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • kommunicera muntligt och skriftligt på engelska
 • förstå texter skrivna på engelska av både allmän och mer specifik ekonomisk karaktär
 • identifiera och analysera språkliga styrkor och svagheter samt utveckla och applicera strategier för att förbättra sin språkutveckling
 • använda det engelska språket både i akademiska och i professionella kontexter
 • redogöra för den roll som det brittiska imperiet, samväldet och USA har spelat och spelar för den globala ekonomiska utvecklingen
 • diskutera och jämföra de ingående ländernas betydelse för den ekonomiska utvecklingen
 • redogöra för ekonomisk doktrinhistoria, främst den klassiska nationalekonomi
 • redogöra för ekonomiska teorier och modeller och hur dessa har bidragit till ämnesområdet

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i ett ekonomihistoriskt perspektiv. I kursen behandlas det brittiska imperiets, samväldets och USA:s roll i den ekonomiska utvecklingen. Därutöver studeras filosofer och forskare som har bidragit till teoriutvecklingen av det nationalekonomiska fältet. Nationalekonomisk terminologi studeras. I kursen ingår genomgång och fördjupning av grammatik. Kursen innehåller också träning i att använda språket på ett korrekt och situationsanpassat sätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner och hörförståelse. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • grupparbete inkl redovisning, betygsskala: UG
 • skriftligt arbete i grupp, betygsskala: UV
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: UV
 • Individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyget krävs minst Godkänt på samliga moment, för Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen samt minst ett av de skriftliga arbetena.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RED1 Presentation grupparbete 0.5 hp U, G
UPG1 Skriftligt grupparbete 0.5 hp U, G
RED2 Slutlig presentation av grupparbete 1.5 hp U, G
UPG2 Slutligt skriftligt grupparbete 1.5 hp U, G, VG
UPG3 Skriftliga individuella redovisningar löpande under kursen 2 hp U, G, VG
TEN1 Individuell skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG

Böcker

Wilson, John F., Wilson, John F., (1995) British business history, 1720-1994

ISBN: 0179041325, 0719041333

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.