Kommunicera på engelska - Redovisning och associationsrätt, 9 hp

Communicate in English - Accounting and Corporate Law, 9 credits

711G61

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Nandita Mishra

Kursansvarig

Elif Härkönen, Nandita Mishra

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 2 (VT 2024) 202412-202418 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda det engelska språket på ett ämnesrelevant professionellt och vetenskapligt sätt
  • redogöra för grundläggande associationsrättsliga principer och terminologi i en anglosaxisk kontext
  • beskriva och tolka ett företags ekonomiska och finansiella information i en anglosaxisk kontext
  • diskutera skillnader och likheter inom redovisning och associationsrätt i relation till europeiska och svenska förhållanden

Kursinnehåll

I kursen behandlas associationsrättsliga förhållanden i ett anglosaxiskt system i jämförelse med europeisk och svensk kontext. På motsvarande sätt behandlas i kursen även ett företags ekonomiska och finansiella rapporter. Dokument och material med i huvudsak ekonomiskt och associationsrättsligt innehåll studeras och används för träning i att uttrycka sig korrekt och på ett situationsanpassat sätt i tal och skrift på engelska. I kursen tillämpas finansiell analys av olika typer av organisationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • grupparbete inkl muntlig och skriftlig redovisning, betygsskala: UV
  • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV


För slutbetyget Godkänt krävs godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs minst 5 hp (55 %) väl godkänt.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRP1 Grupparbete inklusive muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
TEN1 Individuell skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG
UPG1 Individuell inlämningsuppgift 1 hp U, G, VG
UPG2 Individuell inlämningsuppgift 1 hp U, G, VG

Böcker

De Luca, Nicola, (2017) European company law : text, cases and materials Cambridge : Cambridge University Press, 2017.

ISBN: 9781107184183, 9781316635377

Kompendier

Obligatoriskt kompendium kommer tillkomma. Mer information om detta kommer ges i lisamkursrummet. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.