Kommunicera på engelska - metod, akademiskt skrivande och internationalisering, 10 hp

Communicate in English - Research methods, scientific writing, and the global business world, 10 credits

711G65

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Nandita Mishra

Kursansvarig

Nandita Mishra

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 4 (VT 2022) 202216-202223 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda det engelska språket, i skrift och tal, på ett ämnesrelevant professionellt och vetenskapligt sätt
  • utvärdera texter utifrån ett akademiskt förhållningssätt
  • redogöra för grundläggande metoder i samhällsvetenskaplig forskning
  • genomföra och opponera på ett akademiskt projekt
  • beskriva de karaktäristika som utgör den globala affärsmiljön
  • redogöra och analysera utmaningar för multinationella svenska och anglosaxiska företag

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande forskningsmetoder för att möjliggöra ett forskningsarbete. I projektarbetet fokuseras även akademiskt skrivande och det engelska språket. Akademiskt skrivande och språkförmåga genom individuella analyser av akademiska texter ingår. Globalisering och internationellt företagande är den ekonomiska och teoretiska grunden för kursen och dess projekt och texter. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • grupparbete inklusive muntlig och skriftlig redovisning, betygsskala: UV
  • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För slutbetyget Godkänt krävs godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs minst 55 % Väl godkänt av högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRP1 Grupparbete inklusive muntlig och skriftlig redovisning 4.5 hp U, G, VG
UPG1 Individuella inlämningsuppgifter 2 hp U, G, VG
TEN1 Individuell skriftlig tentamen 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Murray, Neil, Verfasser, Hughes, Geraldine, Verfasser, (2008) Writing up your university assignments and research projects : a practical handbook

ISBN: 9780335227174, 9780335227181, 0335227171, 033522718X

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.