Akademisk engelska, grundkurs, distans, 7.5 hp

Academic English, Basic Course, Distance, 7.5 credits

711G66

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Axel Göransson Tegnered

Kursansvarig

Axel Göransson Tegnered

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2022 202234-202303 Engelska Ortsoberoende
F7KGS Kandidatprogrammet i Globala studier 3 (HT 2022) 202234-202303 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i Globala studier
  • Kandidatprogrammet i globala studier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förstå och sammanfatta akademiska texter skrivna på engelska;
  • på skriven engelska formulera egna akademiska texter där grundläggande krav är uppfyllda med avseende på form, innehåll, grammatiska strukturer samt ett formellt och akademiskt engelskt ordförråd;
  • att hantera formalia i användandet av sekundärlitteratur, inklusive korrekt tillämpa akademiska referenssystem;
  • ge en muntlig presentation på engelska

Kursinnehåll

I kursen görs en systematisk genomgång av hur man skriver olika slags akademiska texter på engelska med fokus på argumentation, struktur, vokabulär och referenshantering. Analys av akademiska texter och produktion av akademisk text står i fokus, men det finns även inslag av muntlig presentationsteknik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av möten och lektioner på internet, grupparbete samt övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Språk: engelska.

Examination

Examination sker genom

  • aktivt deltagande i seminariearbete, betygsskala: UG
  • portfolioarbete, betygsskala: UV
  • distanstentamen, betygsskala: UV

För ett godkänt betyg på kursen krävs att samtliga moment är godkända. För VG krävs betyg VG på portfolioarbetet .

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESS1 Essä 1.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G, VG
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G, VG
DIS1 Distans tenta 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.