Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements, 7.5 hp

English. Critical Engagements, advanced level, 7.5 credits

711A10

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202234-202243 Engelska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202234-202243 Engelska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Engelska grundkurs 30 hp, Engelska fortsättningskurs 30 hp och Engelska fördjupningskurs 30 hp med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk litteratur och litteraturteori,
- kritiskt jämföra och tillämpa ett antal litteraturvetenskapliga metoder och teorier,
- självständigt tillämpa något relevant litteraturteoretiskt perspektiv i en avgränsad studie,
- konsekvent följa vedertagen akademisk skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska från olika strömningar i dialog med ett antal litteraturteoretiska och filosofiska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande, inlämningsuppgifter samt framläggande av en självständig och avgränsad skriftlig studie. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
CEEX Critical Engagements 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.