Engelska, History of English, avancerad kurs, 7.5 hp

English, History of English, advanced level, 7.5 credits

711A14

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Wolfgang Schmidt

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Förkunskapskrav

  • Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov eller motsvarande
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- med djup förståelse och ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk språkvetenskap,
- analysera tidstypiska språkdrag och redogöra för engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska med avseende på språkets etymologi, fonologi, morfologi, syntax, ordförråd och ortografi,
- självständigt tillämpa någon relevant språkvetenskaplig metod i en avgränsad språkhistorisk undersökning,
- konsekvent följa vedertagen språkvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.

Kursinnehåll

Genom att studera ett representativt urval av texter från olika tidsperioder belyser kursen det engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska (Shakespeares tid). Samtidigt befäster och fördjupar studenten sina språkvetenskapliga kunskaper och färdigheter genom att tillämpa olika analysmetoder vad gäller exempelvis ljud-, form- och satslära. Utifrån en specifik språkhistorisk frågeställning utför studenten även en självständig och avgränsad empirisk undersökning med hjälp av en relevant språkvetenskaplig metod. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom hemtentamen och framläggande av en självständig och avgränsad skriftlig undersökning.

Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EMPI Empirical investigation 2.5 hp U, G, VG
EXAM History of English exam 5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.