English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 credits

711A16

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier

Förkunskapskrav

  • Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- använda relevanta begrepp och redogöra för gällande inriktningar inom engelsk språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod,
- på ett vetenskapligt sätt tillämpa språk- och litteraturvetenskapliga metoder,
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga planera och genomföra avgränsade studier inom både engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- använda relevant forskning som grund för egna arbeten,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk. 

Kursinnehåll

Studenten väljer i samråd med examinator några språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder att fördjupa sig i. Fördjupningen innebär tre mindre studier som belyser lämpliga frågeställningar med hjälp av relevant teori och metod.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form enskild handledning och självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Tre skriftliga studier av begränsad omfattning ligger till grund för examinationen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
AT11 Applied Theory & Method 1: Translation Studies 5 hp U, G, VG
AT12 Applied Theory & Method 2: History of English 5 hp U, G, VG
AT13 Applied Theory & Method 3: Critical Engagements 5 hp U, G, VG
AT14 Applied Theory & Method 4: Writers & Contexts 5 hp U, G, VG
AT15 Applied Theory & Method 5: Varieties of English 5 hp U, G, VG
AT16 Applied Theory & Method 6: Writers & Critics 5 hp U, G, VG
ATM1 Applied Theory & Method 1: Translation Studies 2.5 hp U, G, VG
ATM2 Applied Theory & Method 2: History of English 2.5 hp U, G, VG
ATM3 Applied Theory & Method 3: Critical Engagements 2.5 hp U, G, VG
ATM4 Applied Theory & Method 4: Writers & Contexts 2.5 hp U, G, VG
ATM5 Applied Theory & Method 5: Varieties of English 2.5 hp U, G, VG
ATM6 Applied Theory & Method 6: Writers & Critics 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.