Akademisk engelska för utbytesstudenter, grundkurs, 7.5 hp

Academic English for Exchange Students, foundation course, 7.5 credits

711G21

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Silvia Kunitz

Kursansvarig

Silvia Kunitz

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Engelska 6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • förstå och sammanfatta akademiska texter skrivna på engelska;
  • på skriven engelska formulera egna akademiska texter där grundläggande krav är uppfyllda med avseende på form, innehåll, grammatiska strukturer samt ett formellt och akademiskt engelskt ordförråd;
  • hantera formalia i användandet av sekundärlitteratur, inklusive korrekt tillämpa akademiska referenssystem;
  • ge en muntlig presentation på engelska

Kursinnehåll

I kursen görs en systematisk genomgång av hur man skriver olika slags akademiska texter på engelska med fokus på argumentation, struktur, vokabulär och referenshantering. Analys av akademiska texter och produktion av akademisk text står i fokus, men det finns även inslag av muntlig presentationsteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner, grupparbete samt övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Språk: engelska.

Examination

Examination sker genom

  • aktivt deltagande i seminariearbete (EC)
  • portfolioarbete (EC)
  • hemtentamen (EC)

För ett godkänt betyg (E) på kursen krävs att samtliga moment är godkända. För högre betyg (A-D) krävs betyg A-D på portfolioarbetet samt hemtentamen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
AC10 Examination 4 hp EC
ACE8 Active Participation in seminars 1 hp EC
ACE9 Written Essay 2.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.