Engelska 1 - Muntlig och skriftlig kommunikation, 7.5 hp

English 1 - Oral and Written Communication, 7.5 credits

711G35

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jonas Rentner

Kursansvarig

Jonas Rentner

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2022 202234-202303 Svenska Linköping
F7KGS Kandidatprogrammet i Globala studier 3 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i Globala studier
  • Kandidatprogrammet i globala studier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på engelska kunna:

  • kommunicera i tal och skrift, uttrycka sig språkligt korrekt, samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer
  • uttala engelska ljud på ett korrekt sätt enligt amerikanska eller brittiska uttalsnormer
  • uttrycka sig språkligt korrekt med hänsyn tagen till grammatiska strukturer och ett grundläggande formellt och akademiskt engelskt ordförråd

Kursinnehåll

Kursen innehåller övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet bestående av: grundläggande akademiskt skrivande på engelska, inklusive referenshantering; översättningsövningar för att utveckla den skriftliga språkfärdigheten; uttalsövningar och muntlig framställning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter muntlig redovisning samt skriftligt individuellt språkfärdighetsprov. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄR2 Skrivövnng, färdighetsträning seminarier 1 hp U, G
MUN3 Uttal 1 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 1.5 hp U, G, VG
TEN4 Språkfärdighetsprov 2 (översättning och uppsats) 4 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument