Engelska 1- Språkstudier, 7.5 hp

English 1- Language Studies, 7.5 credits

711G36

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jonas Rentner

Kursansvarig

Jonas Rentner

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2022 202234-202303 Svenska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • språkligt korrekt hantera kontrastiva skillnader mellan engelska och andra språk
  • behärska grundläggande grammatisk terminologi
  • redogöra för och exemplifiera språkvetenskapliga begrepp
  • tillämpa språkvetenskaplig metod på engelskt språkstoff
  • demonstrera grundläggande förståelse för språkvetenskapliga metoder

Kursinnehåll

Kursen innehåller en systematisk genomgång av engelsk grammatik med tillämpningsövningar och ger även en orientering i valda områden inom språkvetenskap med inriktning mot det engelska språket.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt skriftlig salstentamina. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄR1 Engelsk grammatik, färdighetsträning seminarier 1 hp U, G
TEN1 Allmän grammatik 0.5 hp U, G, VG
TEN2 Språkfärdighetsprov 1 (grammatik) 3 hp U, G, VG
TEN3 Språkstudier 3 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument