English - Language Studies, Intermediate Course, 7.5 hp

English - Language Studies, Intermediate Course, 7.5 credits

711G47

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Watz

Kursansvarig

Anna Watz

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Godkända kurser, 60 hp, varav 22,5 hp i Engelska
  • Engelska B/Engelska 6
  • Undantag för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data
  • identifiera och fonetiskt beskriva utvalda sociala och geografiska varianter av engelska
  • författa ett kortare skriftligt arbete av vetenskaplig karaktär

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala aspekter av modern språkvetenskap, såsom semantik, pragmatik, interaktionsanalys och ekolingvistik. I kursen ingår även Varieties of English, där några valda sociala och geografiska varianter av engelska behandlas, och hur dessa varianter kan beskrivas i både tal och skrift.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner, handledning och övningar. Därutöver ska den studerande utöva självstudier. 
​Undervisningsspråk: engelska

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga hemtentamina och muntlig examination. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAN1 Language Studies 3 hp EC
VOE1 Varieties of English, phonetic analysis 2.5 hp EC
VOE2 Varieties of English, take-home exam 2 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.