English - Term Paper, Intermediate Course, 7.5 hp

English - Term Paper, Intermediate Course, 7.5 credits

711G49

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Watz

Kursansvarig

Anna Watz

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • Godkända kurser, 60 hp, varav 22,5 hp i Engelska eller motsvarande
 • Engelska B/Engelska 6
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa vetenskaplig teori och metodik inom engelska
 • redogöra för forskningsläget inom området
 • självständigt formulera forskningsfrågor samt analysera och presentera resultatet
 • använda formalia vid hantering av källtexter samt kritiskt diskutera källor och forskningsetiska ställningstaganden
 • genomföra ett vetenskapligt arbete utifrån givna tidsramar

Kursinnehåll

I kursen genomförs ett vetenskaplig arbete med litterär eller lingvistisk inriktning.  Exempel på forskningsområden är litterära karaktärer, undertextning av sitcoms, surrealism och samtalsanalytiska studier av amerikanska presidenters tal.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning. Därutöver ska den studerande utöva självstudier. 
Examinationsspråk: engelska

Examination

Examination sker genom

 • individuellt skriftligt vetenskapligt arbete,  betygsskala: ECTS
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: ECTS

Slutbetyget baseras på en sammanvägning av momenten där det individuella arbetet väger tyngst.
 

Detaljerad information finns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESS1 Term Paper 5 hp EC
MET1 Theory and Method 2.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.