Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod, 10 hp

Academic Writing with Specialized Theory and Method, 10 credits

711G62

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Trekvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Engelska, grundkurs, 30 hp
 • Engelska, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning
 • formulera forskningsfrågor
 • självständigt planera, genomföra och skriftligt presentera en mindre empirisk studie, på korrekt engelska, inom engelsk språk- eller litteraturvetenskap
 • söka och använda relevant och aktuell forskning för att utveckla det egna arbetet
 • hantera formalia i användandet av källtexter där även källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden ingår
 • kritiskt granska vetenskapliga arbeten med avseende på både innehåll och form
 • genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar

Kursinnehåll

Fördjupad språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod (5 hp)

I denna delkurs ges en orientering i både språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning. Centrala begrepp behandlas, och teori- och metodfrågor som aktualiseras i uppsatsskrivandet diskuteras.

Individuellt skriftligt arbete (term paper) (5 hp)

I delkursen skrivs ett självständigt kortare, vetenskapligt arbete med litterär eller lingvistisk inriktning. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning, enskilt och i grupp samt seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.

Examination

För respektive delkurs sker examination genom:

Språkvetenskaplig teori, metod och framställning

 • muntlig examination på skriftlig grund, betygsskala: UV

Litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning

 • muntlig examination på skriftlig grund, betygsskala: UV

Individuellt skriftligt arbete (term paper)

 • självständigt individuellt arbete, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D

För Godkänt slutbetyg krävs Deltagit på aktivt deltagande i  seminarier samt Godkänt på övriga examinerande moment. 
För att få Väl Godkänt på kursen krävs VG på minst 7,5 hp.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LATM Linguistic Theory & Method 2.5 hp U, G, VG
LITM Literary Theory & Method 2.5 hp U, G, VG
ESS1 Term paper 5 hp U, G, VG
TPIN Active Participation in Seminars 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.