Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp

Linguistic and Literary Theory and Method, 5 credits

711G63

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Sjättedelsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Engelska, grundkurs, 30 hp
  • Engelska, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa i språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning
  • formulera forskningsfrågor
  • kritiskt granska vetenskapliga arbeten med avseende på både innehåll och form
  • genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar

Kursinnehåll

I denna kurs ges en orientering i både språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning. Centrala begrepp behandlas, och teori- och metodfrågor som aktualiseras i uppsatsskrivandet diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Språkvetenskaplig teori, metod och framställning

  • muntlig examination på skriftlig grund, betygsskala: UV

Litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning

  • muntlig examination på skriftlig grund, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl Godkänt på kursen krävs VG på minst 2,5 hp.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LATM Linguistic Theory & Method 2.5 hp U, G, VG
LITM Literary Theory & Method 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.