Fransk kommunikation och rättskultur I, grundkurs, 15 hp

French Communication and Legal Culture I, 15 credits

712G09

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Franck-Gilles Miciol, Julien Renard

Kursansvarig

Julien Renard, Franck-Gilles Miciol

Studierektor eller motsvarande

Christoph Röcklinsberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 3 (HT 2021) 202139-202148 Franska Linköping O

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6, Franska 3
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B, Franska steg 3
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska den studerande

  • ha tillägnat sig en solid bas bestående av kommunikativa färdigheter,
  • kunna använda sig av kunskaper om det franska samhället och dess rättsystem,
  • kunna använda sig av allmän juridisk terminologi och basbegrepp insatta i en fransk kontext,
  • kunna jämföra grundläggande aspekter av den franska respektive den svenska rättskulturen.

Kursinnehåll

FRANSKA FÖR AFFÄRSJURISTER I, 4,5 hp
Kursen presenterar en genomgång av den franska formläran och syntaxen, som gås igenom utifrån material av bl a juridisk karaktär. Vidare innehåller kusen textstudium för att belysa grammatiska aspekter samt befästa och utvidga ordförrådet, samt grundkunskaper i och träning i fransk fonetik och uttal.

DET FRANSKA SAMHÄLLET, 4,5 hp.
Grundläggande kunskaper i Frankrikes politiska och sociala förhållanden med tonvikt på institutioner och franskt samhällsskick. Delkursen ger fördjupade kuskaper i det franska samhällets moderna utveckling, och förankrar det franska juridiska systemet i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

FRANSK JURIDIK I, 6 hp.
Kursen består av introducerande föreläsningar och seminarier som behandlar juridiska teman (lagtexter, domstol, rättsväsende, egendom m.m) där kontraster mellan fransk respektive svensk juridisk kultur belyses. Seminarierna innehåller praktiska övningar/fallstudier vilka diskuteras och löses i grupper. Ett delmoment består av inlärning av den juridiska vokabulären i sin kulturella, kommunikativa och professionella kontext.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i föreläsnings- och seminarieform där de pedagogiska metoderna ger studenterna stort utrymme för kunskapsbearbetning via kommunikativa aktiviteter, som muntliga framställningar med visuella hjälpmedel, rapportskrivning, organisation av debatter, träning i juridisk argumentationsteknik osv.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig eller muntlig tentamen och/eller skriftligt projektarbete med muntlig redovisning. Vissa undervisningstillfällen kräver obligatorisk närvaro.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FSAM Det franska samhället 4.5 hp U, G, VG
FRA1 Franska för affärsjurister I 4.5 hp U, G, VG
FJU1 Fransk juridik I 6 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Wall, Kerstin, Behár, Denis, Ekman, Monika, Kronning, Hans, (2014) Den franska grammatiken 3. uppl. Stockholm : Sanoma Utbildning, 2014

ISBN: 9789152327166

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.