Fransk kommunikation och rättskultur II, fortsättningskurs, 15 hp

French Communication and Legal Culture II, 15 credits

712G11

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Franck-Gilles Miciol, Julien Renard

Kursansvarig

Franck-Gilles Miciol, Julien Renard

Studierektor eller motsvarande

Christoph Röcklinsberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 6 (VT 2022) 202204-202214 Franska Linköping O

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Fransk kommunikation och rättskultur I, med godkänt betyg avseende minst 9 hp.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska den studerande

  • kunna demonstrera fördjupade kunskaper i fransk juridik med inriktning mot affärsrätt,
  • behärska affärsjuridisk och ekonomisk terminologi insatta i en fransk kontext,
  • demonstrera kunskaper om Frankrikes ekonomiska utveckling, näringsliv och affärskultur
  • kunna argumentera kring juridiska frågor som har det franska näringslivet som ram.

Kursinnehåll

FRANSKA FÖR AFFÄRSJURISTER II, 4,5 hp
Fördjupning av kursen Franska för affärsjurister I. Särskild vikt läggs vid studenternas förmåga att uttrycka sig korrekt i skrift. Översättning av dokument (kontrakt mm) med juridiskt innehåll. Textstudium för att befästa och utvidga ordförrådet.

FRANSK AFFÄRSKULTUR OCH NÄRINGSLIV, 6 hp
Efter genomgången kurs skall studenterna ha förvärvat förståelse för kulturella skillnader mellan Frankrike och Sverige, Frankrikes ekonomiska utveckling, affärskultur, samt seder och bruk i arbets- och näringsliv. I delkursen ingår seminarier om arbetsansökning (CV, anställningsintervju), muntlig och skriftlig professionell kommunikation i den interkulturella miljön mm.

FRANSK JURIDIK II, 4,5 hp
Fortsättningskurs. Delkursen består av seminarier, föreläsningar och fallstudier av fransk affärsjuridisk karaktär (avtalsrätt, handelsrätt, arbetsrätt, krediträtt, mm) där skillnaderna mellan fransk resp svensk affärssed belyses. Studenterna deltar aktivt i seminarierna genom att debattera, argumentera, lösa juridiska problem, redovisa muntligt mm.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i föreläsnings- och seminarieform där pedagogiska metoder ger studenterna stort utrymme för kunskapsbearbetning via kommunikativa aktiviteter (muntliga framställningar med visuella hjälpmedel, rapportskrivning, organisation av debatter, träning i juridisk argumentationsteknik osv).

Examination

Examinationen sker genom skriftlig eller muntlig tentamen och/eller skriftligt projektarbete med muntlig redovisning. Vissa undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FRA2 Franska för affärsjurister II 4.5 hp U, G, VG
FJU2 Fransk juridik II 4.5 hp U, G, VG
FAFF Fransk affärskultur och näringsliv 6 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Wall, Kerstin, Behár, Denis, Ekman, Monika, Kronning, Hans, (2014) Den franska grammatiken 3. uppl. Stockholm : Sanoma Utbildning, 2014

ISBN: 9789152327166

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.