Kommunicera på franska 1 - Makroekonomiskt perspektiv, 10 hp

Communicate in French 1 - Macro Economics, 10 credits

712G20

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Franck-Gilles Miciol

Kursansvarig

Franck-Gilles Miciol

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

Franck-Gilles Miciol, kursansvarig

Marie Ekström Lorentzon, kursadministratör

Olle Linge, studierektor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 1 (HT 2023) 202334-202346 Franska Linköping, Valla O

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Franska 3
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i franska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper och språkfärdigheter genom att behandla makroekonomiska och sociokulturella aspekter av det franska samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten
1. behärska grundläggande grammatik och formlära
2. i tal och skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det franska språkområdet, kunna presentera och reflektera kring grundläggande ekonomiska och sociala aspekter av det franska samhället.

Kursinnehåll

Kursens innehåll bygger på de kurser i programmet med ekonomiskt innehåll som föregår denna kurs.

Genom studier av dokument och annat material med i huvudsak samhälleligt- och ekonomiskt innehåll tränas förmågan att uttrycka sig språkligt korrekt med för kursen relevant innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursens mål examineras genom

  • Skriftlig tentamen 3hp (mål 1)
  • Skriftlig tentamen 4hp (mål 2)
  • Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderlag 3hp (mål 2)

Detaljerad information om examinationen ges i kursens aktuella studiehandledning.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENB Skriftlig tentamen, ekonomi 4 hp U, G, VG
TENA Skriftlig tentamen, språk 3 hp U, G, VG
MUNA Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunder 3 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Wall, Kerstin, Behár, Denis, Ekman, Monika, Kronning, Hans, (2014) Den franska grammatiken 3. uppl. Stockholm : Sanoma Utbildning, 2014

ISBN: 9789152327166

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.