Kommunicera på franska 2 - externredovisnings- och associationsrättsligt perspektiv, 9 hp

Communicating in French 2 - Accounting and Corporatie Law, 9 credits

712G21

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Franck-Gilles Miciol, Julien Renard

Kursansvarig

Franck-Gilles Miciol

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 2 (VT 2017) 201713-201719 Svenska Linköping, Valla O
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet 2 (VT 2017) Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Internationella civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till internationella civiekonomprogrammet.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kommunikativ förmåga i franska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper om företagande i Frankrike med fokus på företags associationsrättsliga förhållanden samt innehåll och form i företags ekonomiska och finansiella information.

Efter avslutad kurs ska den studerande med en ökad förmåga i tal och skrift, och med språklig och fackmässig precision, kunna:

  • beskriva och tolka företags associationsrättsliga förhållanden i det aktuella språkområdet,
  • beskriva och tolka företags ekonomiska och finansiella information,
  • identifiera och diskutera skillnader och likheter inom dessa områden i relation till svenska förhållanden.

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på kursen Kommunicera på franska 1 - makroekonomiskt perspektiv samt till programmets tidigare kurser under åk 1 med ekonomiskt och affärsrättsligt innehåll.

Genom studier av dokument och material med i huvudsak ekonomiskt och associationsrättsligt innehåll tränas förmågan att uttrycka sig språkligt korrekt med större precision i för kursen relevant innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursens mål examineras både genom muntliga och skriftliga examinationer. Mer specifikt examineras kursens delmål genom:

  • Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderlag 3hp (alla delmål)
  • Skriftlig tentamen 2hp (delmål 1)
  • Skriftlig tentamen 4hp (alla delmål)

Detaljerad information om examinationen ges i kursens aktuella studiehandledning.
Godkänt resultat från denna kurs ger tillsammans med godkänt resultat i kursen handelsrätt 10 hp (747G84) vid Linköpings universitet behörighet till fortsatta studier i beskattningsrätt 15 hp och kredit- och exekutionsrätt 15 hp vid Linköpings universitet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.