Kommunicera på franska 3 - Marknadsföringsperspektiv, 5 hp

Communicate in French 3 - Marketing, 5 credits

712G36

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Miguel Gimenez Rodriguez

Kursansvarig

Miguel Gimenez Rodriguez

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2017) 201744-201747 Franska Linköping, Valla O

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara antagen till internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten i tal och skrift, och med sådan precision i språket så det kan förstås och accepteras av en person inom det franska språkområdet, kunna

  • använda grundläggande begrepp och modeller i beskrivning av marknadsföringsproblem
  • beskriva kulturella särdrag och förutsättningar i marknadskommunikation inom språkområdet
  • kommunicera resultatet av sitt lärande inom kursens områden såväl muntligt som skriftligt

Kursinnehåll

Det övergripande målet är att studenten skall utveckla grundläggande kommunikativ förmåga i franska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar kännedom om hur organisationer kommunicerar med marknaden inom språkområdet.

Kursen bygger vidare på innehållet i kursen Marknadsföring, 7hp, som behandlar grundläggande frågor kring marknadsföring främst på konsumentmarknader och diskuterar olika synsätt vid marknadsföring av varor och tjänster. Begrepp och problem som behandlas mer generellt under marknadsföringskursen får inom ramen för denna kurs en mer språkområdesspecifik prägel såväl avseende vokabulär som kulturella särdrag främst inom delområdet marknadskommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • Muntlig presentation 2,5 hp
  • Skriftlig tentamen 2,5 hp

Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.