Kommunicera på spanska 3 - Marknadsföringsperspektiv, 5 hp

Communicate in Spanish 3 - Marketing, 5 credits

713G23

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marisol Arias-Abrahamsson

Kursansvarig

Marisol Arias-Abrahamsson

Studierektor eller motsvarande

Christoph Röcklinsberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2021) 202144-202147 Spanska Linköping, Valla O

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6, Spanska 3
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B, Spanska steg 3
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten i tal och skrift, och med sådan precision i språket så det kan förstås och accepteras av en person inom det spanska språkområdet, kunna

  • använda grundläggande begrepp och modeller i beskrivning av marknadsföringsproblem
  • beskriva kulturella särdrag och förutsättningar i marknadskommunikation inom språkområdet
  • kommunicera resultatet av sitt lärande inom kursens områden såväl muntligt som skriftligt.

Kursinnehåll

Det övergripande målet är att studenten skall utveckla grundläggande kommunikativ förmåga i spanska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar kännedom om hur organisationer kommunicerar med marknaden inom språkområdet.

Kursen bygger vidare på innehållet i kursen Marknadsföring, 7hp, som behandlar grundläggande frågor kring marknadsföring främst på konsumentmarknader och diskuterar olika synsätt vid marknadsföring av varor och tjänster. Begrepp och problem som behandlas mer generellt under marknadsföringskursen får inom ramen för denna kurs en mer språkområdesspecifik prägel såväl avseende vokabulär som kulturella särdrag främst inom delområdet marknadskommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • Muntlig presentation 2,5 hp
  • Skriftlig tentamen 2,5 hp

Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Skriftlig tentamen 2.5 hp U, G, VG
MUNT Muntlig presentation 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.