Kommunicera på spanska 4 - språkområdenas ekonomiska roll ur ett internationellt perspektiv, 10 hp

Communicate in Spanish 4 - Internationalization, 10 credits

713G24

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marisol Arias-Abrahamsson

Kursansvarig

Marisol Arias-Abrahamsson

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 4 (VT 2025) 202516-202523 Spanska Linköping, Valla O

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6, Spanska 3
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B, Spanska steg 3
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten i tal och skrift, och med sådan precision i språket så det kan förstås och accepteras av en person yrkesverksam inom ekonomi eller relaterade områden inom det spanska språkområdet, kunna

  • beskriva för länder i språkområdet kännetecknande socio-ekonomiska faktorer och förhållanden
  • beskriva aktuella länders och företags förutsättningar för och drivkrafter till ekonomiskt samspel med andra länder
  • övergripande relatera dessa aktuella förhållanden till landets moderna ekonomiska utveckling
  • identifiera och relatera skillnader och likheter i förutsättningar och ekonomiska förhållanden till svenska förhållanden.

Kursinnehåll

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall vidareutveckla sin kommunikativa förmåga i spanska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar kunskaper om spansk-språkiga länder med betoning på aktuella socio-ekonomiska förhållanden såväl utifrån ett nationellt som internationellt perspektiv.

Kursen bygger vidare på de tidigare språkkurserna"”Kommunicera på spanska 1-3". Genom studium av dokument med i huvudsak samhälls- och ekonomiskt innehåll tränas den språkliga kommunikationsförmågan mot mer språklig precision i ett sammanhang som är relevant för utbildningen som helhet. Kursinnehållet relateras bland annat till programmets tidigare kurser inom ekonom området med betoning på kurserna Makroekonomi och Internationell ekonomi.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderlag, 5 hp
  • Skriftlig tentamen, 5 hp

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarie 0 hp D
PRO1 Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderl 5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Kompendier

Enligt anvisningar vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.