Kommunicera på spanska 4 - språkområdenas ekonomiska roll ur ett internationellt perspektiv, 10 hp

Communicate in Spanish 4 - Internationalization, 10 credits

713G24

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marisol Arias-Abrahamsson

Kursansvarig

Marisol Arias-Abrahamsson

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 4 (VT 2019) 201916-201923 Spanska Linköping O

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska

Förkunskapskrav

Den studerande skall vara antagen till det internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten i tal och skrift, och med sådan precision i språket så det kan förstås och accepteras av en person yrkesverksam inom ekonomi eller relaterade områden inom det spanska språkområdet, kunna

  • beskriva för länder i språkområdet kännetecknande socio-ekonomiska faktorer och förhållanden
  • beskriva aktuella länders och företags förutsättningar för och drivkrafter till ekonomiskt samspel med andra länder
  • övergripande relatera dessa aktuella förhållanden till landets moderna ekonomiska utveckling
  • identifiera och relatera skillnader och likheter i förutsättningar och ekonomiska förhållanden till svenska förhållanden.

Kursinnehåll

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall vidareutveckla sin kommunikativa förmåga i spanska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar kunskaper om spansk-språkiga länder med betoning på aktuella socio-ekonomiska förhållanden såväl utifrån ett nationellt som internationellt perspektiv.

Kursen bygger vidare på de tidigare språkkurserna"”Kommunicera på spanska 1-3". Genom studium av dokument med i huvudsak samhälls- och ekonomiskt innehåll tränas den språkliga kommunikationsförmågan mot mer språklig precision i ett sammanhang som är relevant för utbildningen som helhet. Kursinnehållet relateras bland annat till programmets tidigare kurser inom ekonom området med betoning på kurserna Makroekonomi och Internationell ekonomi.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderlag, 5 hp
  • Skriftlig tentamen, 5 hp

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarie 0 hp D
PRO1 Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderl 5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Kompendier

Enligt anvisningar vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.