Svenska språket och människan, 15 hp

Swedish Language and Society, 15 credits

714G60

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulrika Axelsson

Kursansvarig

Ulrika Axelsson

Studierektor eller motsvarande

Birgitte Saxtrup Hermansson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202244-202313 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda det svenska språket både i skriftlig och muntlig framställning med fokus på människor och deras livsvillkor utifrån skönlitterära texter
  • planera, genomföra och rapportera en mindre fältstudie i närsamhället, baserad på kvalitativa data skapade genom intervjuer och observation
  • reflektera över frågor om kultur och nationell identitet, baserat på materialet i fältstudien
  • i teori och praktik visa förtrogenhet med gällande normer för språkets korrekthet

Kursinnehåll

Kursen innehåller:

  • färdighetsövningar i svenskt uttal och grammatik
  • läsning av svensk skönlitteratur
  • egen textproduktion i form av analyser av läst skönlitteratur
  • fältstudie med efterföljande muntlig och skriftlig redovisning kring frågor om kultur och nationell identitet
  • muntlig framställning och intervjuteknik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, fältarbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid lektioner och seminarier, muntlig redovisning samt genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VALR Valfri roman 3 hp U, G, VG
UNGR Ungdomsroman 2 hp U, G, VG
SKLI Skönlitteratur om kulturmöten 2 hp U, G, VG
MODR Modern roman 2 hp U, G, VG
FÄLT Fältarbete 4 hp U, G, VG
ARBR Arbetarroman 2 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.