Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs, 15 hp

Swedish for Study and Professional Life. Text course, 15 credits

714G65

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ioanna Zengler, Helena Aeberhard

Kursansvarig

Helena Aeberhard

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Eftermiddagstid) VT 2022 202206-202224 Svenska Linköping

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • återge och diskutera innehållet i talade och skrivna texter ur olika genrer, såväl skönlitteratur som akademiska texter och facktexter
  • tillämpa olika lässtrategier
  • använda språket flexibelt och effektivt i tal och skrift för sociala, yrkesmässiga och studierelaterade ändamål
  • uttrycka sig utförligt och ledigt i förberedda och oförberedda sammanhang

Kursinnehåll

Utifrån ett brett urval av texter tränar den studerande olika språkliga förmågor såsom att läsa, lyssna, skriva och tala med viss tonvikt på de receptiva förmågorna läsa och lyssna. Dessa förmågor utvecklas integrerat i de kursuppgifter som förekommer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier. 

Examination

Examinationen sker i form av fortlöpande individuella skriftliga och muntliga uppgifter samt genom en individuell skriftlig sluttentamen i form av en hör- och läsförståelse. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
AKLÄ Akademiskt läsande 4 hp EC
LÄSH Läs- och hörförståelse 3 hp EC
MUNT Muntlig framställning 4 hp EC
SKRI Skriftlig framställning 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.