Svenska språket i arbetslivet, 7.5 hp

Swedish for Professional Purposes, 7.5 credits

714G76

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ioanna Zengler

Kursansvarig

Ioanna Zengler

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7HKU Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 30-120 hp 1 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 30-120 hp

Förkunskapskrav

 • Avslutad utländsk högskoleutbildning (behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101) motsvarande minst 2 års heltidsstudier.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • analysera sitt eget formella språkbruk
 • redogöra för innehållet i facktexter relaterade till arbetslivet
 • använda språket flexibelt och effektivt för sociala, akademiska och yrkesanknutna ändamål
 • anpassa sitt uttryckssätt i såväl tal som skrift till en given kommunikationssituation och till mottagaren
 • uttrycka sig i skrift på ett klart och välstrukturerat sätt
 • beskriva hur olika muntliga och skriftliga uttrycksformer kan användas i språkliga situationer med anknytning till arbetslivet

Kursinnehåll

I kursen behandlas och tränas det svenska språket, på avancerad användarnivå, i såväl talad som skriven form med fokus på de språkliga genrer som används i arbetslivet. 

I arbetsuppgifter relaterade till arbetslivet tränas ordförråd, läsförståelse samt muntlig och skriftlig kommunikation. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, praktiska övningar, kamratrespons och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom: 

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga uppgiften. 

Om en student ligger nära gränsen för ett godkänt betyg får ett kompletteringsförfarande användas. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Aktivt deltagande i seminarier 2.5 hp U, G
MUNT Muntlig presentation 2.5 hp U, G, VG
SKRI Skriftlig uppgift 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.