Arbetsmarknad och karriär med praktik, 30 hp

Work and Career with Internship, 30 credits

714G77

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ioanna Zengler

Kursansvarig

Ioanna Zengler

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7HKU Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 30-120 hp 1 (HT 2023) 202334-202344 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 30-120 hp

Förkunskapskrav

 • Avslutad utländsk högskoleutbildning (behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101) motsvarande minst 2 års heltidsstudier.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa enkla metoder för att analysera en arbetsmarknad
 • genomföra en individuell kompetensanalys och värdera den i förhållande till en arbetsmarknad
 • formulera en CV och ett personligt brev med anpassat innehåll utifrån mottagare
 • reflektera/diskutera över grundläggande villkor, organisation, processer och arbetsformer för akademiker på en svensk arbetsmarknad
 • redogöra för svensk arbetsmarknad med betoning på arbetsmarknadspolitik och arbetsrätt
 • redogöra för villkor och förhållanden inom ett yrkesområde i Sverige
 • redogöra för och diskutera ett arbetes innehåll, arbetsmetoder och organisationen på en arbetsplats
 • praktiskt tillämpa teori i en arbetssituation
 • muntligt och skriftligt presentera en rapport
 • kritiskt reflektera över och värdera den individuella kompetensen inom ett arbetsområde

Kursinnehåll

I kursen behandlas arbetsmarknads- och karriärkunskap med fokus på den svenska arbetsmarknadens efterfrågan i förhållande till utbildning, yrke och erfarenhet. Kursen är uppdelad i två delkurser. 

Arbetsmarknad och karriär, 15 hp

I delkursen studeras karriärlärande samt den svenska arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden studeras utifrån moment som arbetsmarknadens struktur idag och i framtiden, lagar och system, villkor och förhållanden, sysselsättning och arbetslöshet samt utbildningens betydelse för arbetet. Under delkursen genomförs ett diagnostiskt prov i svenska.
 

Praktik, 15 hp

Delkursen består av praktik på en arbetsplats som väljs utifrån den studerandes utbildning och yrkeserfarenhet.  I kursen utforskas innehåll, arbetsmetoder och organisationen inom ett valt arbetsområde. I kursen ingår även författandet av en rapport för att reflektera över, analysera och diskutera erfarenheter från praktiskt arbete på den svenska arbetsmarknaden. För att påbörja praktikdelen direkt efter delkursen Arbetsmarknad och karriär krävs godkänt diagnostiskt prov i svenska. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, praktiska övningar, kamratrespons och coaching, gruppdiskussioner, praktik och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Arbetsmarknad och karriär:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig rapport, betygsskala: UV
 • individuell hemtentamen, betygsskala: UV

Praktik:

 • individuell skriftlig praktikrapport, betygsskala: UV
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG
 • intyg från arbetsplatsen om fullgjord praktik, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av kursens VG-grundande moment. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Aktivt deltagande i seminarier 2 hp U, G
MUN1 Muntlig tentamen 2 hp U, G, VG
RAPP Skriftlig rapport 4 hp U, G, VG
HEM1 Hemtentamen 3 hp U, G, VG
MUN2 Muntlig presentation 2.5 hp U, G
VFU2 Praktik 5 hp U, G
RAPO Skriftlig rapport 7.5 hp U, G, VG
SKR1 Skriftlig uppgift 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.