Kommunicera på tyska 1 -Makroekonomiskt perspektiv, 10 hp

Communicate in German 1 - Macro Economics, 10 credits

715G19

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christoph Röcklinsberg

Kursansvarig

Christoph Röcklinsberg, Nicole Mosshammer

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2019) 201934-201946 Tyska Linköping O

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

De antagningskrav som ställs för att komma in vid Internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i tyska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper och språkfärdigheter genom att behandla makroekonomiska och sociokulturella aspekter av det tyska samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten
1. behärska grundäggande grammatik och formlära
2. i tal och skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det tyska språkområdet, kunna presentera och reflektera kring grundläggande ekonomiska och sociala aspekter av det tyska samhället.

Kursinnehåll

Kursens innehåll bygger på de kurser i programmet med ekonomiskt innehåll som föregår denna kurs.

Genom studier av dokument och annat material med i huvudsak samhälleligt- och ekonomiskt innehåll tränas förmågan att uttrycka sig språkligt korrekt med för kursen relevant innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursens mål examineras genom
- Skriftlig tentamen 3hp (mål 1)
- Skriftlig tentamen 4hp (mål 2)
- Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderlag 3hp (mål 2)

Detajerad information om examinationen ges i kursens aktuella studiehandledning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENB Skriftlig tentamen, ekonomi 4 hp U, G, VG
TENA Skriftlig tentamen, språk 3 hp U, G, VG
MUNA Muntliga redovisningar kompleterade med presentationsunderla 3 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Brundin, Gudrun, Ericson, Trude, (2004) Tysk universitetsgrammatik för nybörjare Lund : Studentlitteratur, 2004

ISBN: 9144028598, 9789144028590

Dreyer, Hilke, Heidermann, Werner, Schmitt, Richard, (2001) Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik : Neubearbeitung 1. Aufl. Ismaning : Max Hueber, 2001.

ISBN: 3191072551, 9783191072551

Dreyer, Hilke, Schmitt, Richard, (2000) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearb. Ismaning Hueber 2000

ISBN: 3190072558

Klingemann, Ulrike, Magnusson, Gunnar, Didon, Sybille, (2014) Den tyska grammatiken 5. uppl. Stockholm : Sanoma utbildning, 2014

ISBN: 9789152327180

Landén, Barbro, Author, Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Originator, (2005) Gudrun Brundin und Trude Ericson: Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur, 2004. ISBN 91-4402858-X. 314 S
Nystrand, Mikael, Rossenbeck, Klaus, (2010) Praktisk tyska : en resonerande grammatik med övningar 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144046297

Övrigt

Literaturliste 


Diese Liste besteht aus verpflichtender und freiwilliger Literatur. Es kommt 
auf Sie an, welche Bücher Sie kaufen wollen. Zur verpflichtenden Literatur 
erhalten Sie zusätzlich am Beginn des Semesters ein Kompendium. 

Verpflichtende Literatur :

Brundin, Gudrun & Ericson, Trude, Tysk universitetsgrammatik för nybörjare, 
Studentlitteratur, Lund, 2004 

 

Brundin, Gudrun & Ericson, Trude, Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. 
Övningsbok med facit, Studentlitteratur, Lund, 2004 

 

Dreyer, Hilke & Schmitt, Richard, Lehr- und Übungsbuch der deutschen 
Grammatik, Neubearb., Hueber, Ismaning, 2000 

 

Dreyer, Hilke, Heidermann, Werner & Schmitt, Richard, Lösungsschlüssel zum 
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik: Neubearbeitung, 1. Aufl., 
Max Hueber, Ismaning, 2001 

 

Nystrand, Mikael & Rossenbeck, Klaus, Praktisk tyska: en resonerande 
grammatik med övningar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010 

 

Klingemann, Ulrike, Magnusson, Gunnar & Didon, Sybille, Den tyska 
grammatiken, 5. uppl., Sanoma utbildning, Stockholm, 2014 

 

Freiwillige Literatur:

Rydén, Kerstin, Wengse, Ingemar & Wistam, Ann-Louise, Modern tysk 
grammatik. Övningsbok 1, 5. uppl., Liber, Stockholm, 2011 

 

Weerman, Eva-Maria & Wolk, Ulrike, PONS Verbtabellen plus - Deutsch: alle 
Verbformen und wie man sie richtig anwendet, 1. Aufl., Klett Sprachen, 
Barcelona, 2007 

 

Jönsson, Erik, Övningsbok till Tysk grammatik, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2009 

 

Hoberg, Ursula & Hoberg, Rudolf, Der kleine Duden: deutsche Grammatik : 
[eine Sprachlehre für Beruf, Fortbildung und Alltag : das Grundwissen über den 
Aufbau der deutschen Sprache: Wortarten, Wortbildung und Satzbau], 4., 
vollst. überarb. Aufl., Dudenverlag, Mannheim, 2009 

 

Andersson, Sven-Gunnar, Tysk syntax för universitetsnivå, Studentlitteratur, 
Lund, 2002

Kompletterande litteratur

Böcker

Andersson, Sven-Gunnar, (2002) Tysk syntax för universitetsnivå Lund : Studentlitteratur, 2002

ISBN: 9144041100, 9789144041100

Hoberg, Rudolf, Hoberg, Ursula, (2004) Der kleine Duden Deutsche Grammatik : [eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und Alltag ; Das Grundwissen über den Aufbau der deutschen Sprache: Wortarten, Wortbildung und Satzbau]]

ISBN: 3411055731, 9783411055739

Jönsson, Erik, (2009) Övningsbok till Tysk grammatik 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144055183

Rydén, Kerstin, Wengse, Ingemar, Wistam, Ann-Louise, (2011) Modern tysk grammatik 5. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147021154

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.