Kommunicera på tyska 1 -Makroekonomiskt perspektiv, 10 hp

Communicate in German 1 - Macro Economics, 10 credits

715G19

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christoph Röcklinsberg

Kursansvarig

Christoph Röcklinsberg, Nicole Mosshammer

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2020) 202034-202046 Tyska Linköping, Valla O

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

De antagningskrav som ställs för att komma in vid Internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i tyska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper och språkfärdigheter genom att behandla makroekonomiska och sociokulturella aspekter av det tyska samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten
1. behärska grundäggande grammatik och formlära
2. i tal och skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det tyska språkområdet, kunna presentera och reflektera kring grundläggande ekonomiska och sociala aspekter av det tyska samhället.

Kursinnehåll

Kursens innehåll bygger på de kurser i programmet med ekonomiskt innehåll som föregår denna kurs.

Genom studier av dokument och annat material med i huvudsak samhälleligt- och ekonomiskt innehåll tränas förmågan att uttrycka sig språkligt korrekt med för kursen relevant innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursens mål examineras genom
- Skriftlig tentamen 3hp (mål 1)
- Skriftlig tentamen 4hp (mål 2)
- Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderlag 3hp (mål 2)

Detajerad information om examinationen ges i kursens aktuella studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENB Skriftlig tentamen, ekonomi 4 hp U, G, VG
TENA Skriftlig tentamen, språk 3 hp U, G, VG
MUNA Muntliga redovisningar kompleterade med presentationsunderla 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.