Kommunicera på tyska 2 - externredovisnings- och associationsrättsligt perspektiv, 9 hp

Communicate in German 2 - Accounting and Corporate Law, 9 credits

715G21

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christoph Röcklinsberg, Stefan Maass

Kursansvarig

Christoph Röcklinsberg, Stefan Maass

Studierektor eller motsvarande

Christoph Röcklinsberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 2 (VT 2021) 202112-202118 Tyska Linköping, Valla O

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kommunikativ förmåga i tyska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper om företagande i Tyskland med fokus på företags associationsrättsliga förhållanden samt innehåll och form i företags ekonomiska och finansiella information.

Efter avslutad kurs ska den studerande med en ökad förmåga i tal och skrift, och med språklig och fackmässig precision, kunna:

  • beskriva och tolka företagsassociationsrättsliga förhållanden i det aktuella språkområdet,
  • beskriva och tolka företags ekonomiska och finansiella information,
  • identifiera och diskutera skillnader och likheter inom dessa områden i relation till svenska förhållanden.

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på kursen Kommunicera på tyska 1 - makroekonomiskt perspektiv samt till programmets tidigare kurser under åk 1 med ekonomiskt och affärsrättsligt innehåll.

Genom studier av dokument och material med i huvudsak ekonomiskt och associationsrättsligt innehåll tränas förmågan att uttrycka sig språkligt korrekt med större precision i för kursen relevant innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursens mål examineras både genom muntliga och skriftliga examinationer. Mer specifikt examineras kursens delmål genom:

  • Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderlag 3hp (alla delmål)
  • Skriftlig tentamen 2hp (delmål 1)
  • Skriftlig tentamen 4hp (alla delmål)

Detaljerad information om examinationen ges i kursens aktuella studiehandledning.

Godkänt resultat från denna kurs ger tillsammans med godkänt resultat i kursen handelsrätt 10 hp (747G84) vid Linköpings universitet behörighet till fortsatta studier i beskattningsrätt 15 hp och kredit- och exekutionsrätt 15 hp vid Linköpings universitet.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENB Skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG
TENA Skriftlig tentamen 2 hp U, G, VG
MUNT Muntliga redovisningar kompletterade med presentationsunderl 3 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

I övrigt tillhandahålles eventuella tips på litteratur eller kompendium via Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.