Att kommunicera på tyska, 7.5 hp

To communicate in German, 7.5 credits

715G26

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt

Studierektor eller motsvarande

Wolfgang Schmidt

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF Obs!
Fristående kurs (Kvartsfart, Kvällstid) HT 2021 202134-202203 Tyska Linköping INSTÄLLD

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Tyska 3
eller 
Tyska steg 3
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för svenska och Engelska B)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
− med sökerhet uttrycka sig i muntlig på tyska i olika kommunikativa sammanhang
− demonstrera kunskaper och färdigheter i muntlig framställning
− redogöra för tyska språkets användning i olika situationer.

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiska övningar i konversation, argumentation och debatt samt presentationsteknik. Stor vikt läggs vid att träna den muntliga uttrycksförmågan och språkets uttal.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av lektioner, övningstillfällen och grupparbeten. Den studerande förväntas arbeta med självstudier.

Examination

Muntlig redovisning, individuellt och i grupp.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUN1 Muntligt prov 1 2 hp U, G, VG
MUN2 Muntligt prov 2 2 hp U, G, VG
MUN3 Muntligt prov 3 2 hp U, G, VG
UTTA Uttalsprov 1.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.