Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

Comparative Literature 2, continuation course, 30 credits

716G38

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Emma Eldelin

Kursansvarig

Emma Eldelin

Studierektor eller motsvarande

Andreas Nyblom

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Litteraturvetenskap 1, grundkurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grunddragen i den litteraturvetenskapliga teoribildningen och metodläran från 1900-talet fram till idag
 • redogöra för och kritiskt reflektera över aktuella litteraturvetenskapliga forskningsfält och problemområden
 • självständigt och ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer i relation till den medieteknologiska utvecklingen
 • redogöra för och diskutera samband mellan teknologi, medier och kultur i ett historiskt perspektiv
 • med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett vetenskapligt resonemang
 • utifrån en litteraturvetenskaplig problemställning skriva en uppsats av vetenskaplig karaktär
 • utveckla frågeställningar, sammanställa resultat, utföra analyser samt argumentera för egna val
 • orientera sig i och använda relevant forskning, metod och teori för att utveckla det egna arbetet
 • visa kunskaper om formaliahantering, inklusive källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden
 • försvara en uppsats samt granska en annan uppsats med avseende på både innehåll och form
 • genomföra uppgifter utifrån givna tidsramar

Kursinnehåll

Mediehistoriska perspektiv 
I delkursen ges en orientering i materiella och historiska perspektiv på medier och kommunikation.


Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II
Delkursen orienterar i 1900-talets och särskilt de senaste decenniernas litteraturteoretiska och metodologiska utveckling.'


Skrivandets konst II 
I delkursen behandlas det skriftspråkliga mediet och fokuserar på språket som verktyg för den vetenskapliga framställningen.


Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs I
I delkursen ges en fördjupning i ett aktuellt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde.


Uppsatskurs
I delkursen används och diskuteras för ämnet relevanta teorier och vetenskapliga metoder i anslutning till ett mindre uppsatsarbete. I kursen ingår att formulera en frågeställning, genomföra en mindre undersökning och presentera resultatet i enlighet med ämnets skrivtraditioner. I kursen ingår även att muntligt försvara det egna arbetet samt att granska och ge respons på en annan uppsats.


Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs II
I delkursen ges en fördjupning i ett aktuellt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, handledning i grupp och enskilt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på kursen och genomför uppsatsarbetet. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Examination

Kursen examineras genom:  


Mediehistoriska perspektiv, 2,5 hp  

 • Individuell skriftlig redovisning, betygsskala: UV


Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II, 5 hp

 • Individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV


Skrivandets konst II, 3 hp

 • individuell skriftlig redovisning, betygsskala: UV
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG


Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs I, 6 hp

 • Individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV


Uppsatskurs, 7,5 hp

 • individuell skriftlig uppsats, betygsskala: UV
 • individuell opponering, betygsskala: UG
 • individuell respondentskap, betygsskala: UG


Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs II, 6 hp

 • Individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt/Deltagit på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 7.5 hp U, G, VG
OPPO Opponentskap 0 hp U, G
HEM1 Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II 5 hp U, G, VG
HEM2 Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs I 6 hp U, G, VG
HEM3 Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs II 6 hp U, G, VG
RESP Respondentskap 0 hp U, G
UPG3 Skriftlig redovisning, Skrivandets konst 2 2.5 hp U, G, VG
RED1 Muntlig redovisning, Skrivandets konst 2 0.5 hp U, G
UPG2 Mediehistoriska perspektiv 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.