Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

Comparative Literature 2, continuation course, 30 credits

716G32

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elin Käck

Kursansvarig

Elin Käck

Studierektor eller motsvarande

Elin Käck

Kontaktinformation

Gunilla Christiansen, studievägledare

Elin Elwin, administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202123 Svenska Linköping
F7KKU Kandidatprogrammet i kulturvetenskap 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kulturvetenskap

Förkunskapskrav

  • Litteraturvetenskap 1, grundkurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grunddragen i den litteraturvetenskapliga teoribildningen och metodläran från 1900-talet fram till idag
  • redogöra för och kritiskt reflektera om valda litteraturvetenskapliga forskningsfält, problemområden, perioder eller genrer
  • självständigt och ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer i relation till den medieteknologiska utvecklingen
  • redogöra för och diskutera samband mellan teknologi, medier och kultur i ett historiskt perspektiv
  • genomföra ett litteraturvetenskapligt arbete och kritiskt granska ett litteraturvetenskapligt arbete
  • med god språklig framställnings- och argumentationsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang

Kursinnehåll

Mediehistoriska perspektiv
Delkursen utgör en orientering i materiella och historiska perspektiv på medier och kommunikation.

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder II
Delkursen orienterar i 1900-talets och särskilt de senaste decenniernas litteraturteoretiska och metodologiska utveckling.

Skrivandets konst II
I delkursen behandlas det skriftspråkliga mediet och fokuserar på språket som verktyg för den vetenskapliga framställningen.

Tematisk eller historisk fördjupningskurs I
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period eller genre.  

Uppsatskurs
Delkursen innefattar en introduktion till uppsatsskrivandets grunder, ett eget mindre uppsatsarbete samt en oppositionsuppgift.

Tematisk eller historisk fördjupningskurs II
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period eller genre.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, handledning i grupp och enskilt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Delkurserna examineras individuellt genom hemtentamen samt skrivuppgifter. Uppsatskursens examination utgörs av en uppsats och en oppositionsuppgift. Övrig information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen, Litteraturvetenskaplig teori och metod 5 hp U, G, VG
UPG1 Skriftlig redovisning, Mediehistoriska perspektiv 2.5 hp U, G
HEM2 Hemtentamen,Tematisk eller historisk fördjupningskurs 1 6 hp U, G, VG
HEM3 Hemtentamen, Tematisk eller historisk fördjupningskurs 2 6 hp U, G, VG
UPG2 Skriftlig redovisning, Skrivandets konst 2 3 hp U, G, VG
UPPS Uppsats 7.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.