Konstvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

History of Art 3, in-depth course, 30 credits

717G03

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Konstvetenskap, grundkurs, 30 hp
 • Konstvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp varav 22,5 hp godkända inklusive uppsats

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande: 

 • diskutera och tillämpa olika konstvetenskapliga teorier och metoder
 • diskutera och analysera ett självständigt valt forskningsområde inom ämnet
 • redogöra för samt reflektera över konstvetenskapen som forskningsfält och dess problemområden
 • självständigt beskriva, analysera och diskutera konstvetenskapens olika studieobjekt utifrån aspekter som makt, genus och hållbarhet
 • kritiskt granska vetenskapliga arbeten
 • självständigt planera och genomföra ett självständigt arbete i konstvetenskap

Kursinnehåll

Teori och metod, 7,5 hp

I delkursen behandlas konstvetenskaplig teori och metod. Ämnets studieobjekt och tolkningstraditioner diskuteras i relation till aspekter som klass, genus, mångfald och hållbarhet i en historisk och samtida diskurs. 

Fördjupningskurs, 7,5 hp

Delkursen innehåller en individuell fördjupning i relevant konstvetenskaplig forskning, vald i samråd mellan student och handledare. 

Uppsatskurs, 15 hp

I delkursen formuleras och genomförs en självständig forskningsuppgift utifrån konstvetenskaplig teori och metod. I kursen ingår även att muntligt försvara det egna arbetet samt att kritiskt granska en annan uppsats vid ett framläggningsseminarium. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppredovisning och handledning. Utöver detta ska den studerande utföra självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

Teori och metod, 7,5 hp:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV


Fördjupningskurs, 7,5 hp:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • muntlig redovisning i grupp, betygsskala: UG 
   

Uppsatskurs, 15 hp:

 • individuellt skriftligt självständigt arbete, betygsskala: UV
 • muntligt försvara sitt eget arbete samt opponera på ett annat arbete, betygsskala: UG
   

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom 22,5 hp Väl godkänt.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Teori och metod 7.5 hp U, G, VG
DEL2 Fördjupningskurs 7.5 hp U, G, VG
UPPS Uppsatskurs 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.