Konstvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

History of Art 3, in-depth course, 30 credits

717G03

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202234-202303 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Konstvetenskap, grundkurs, 30 hp
  • Konstvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp varav 22,5 hp godkända inklusive uppsats

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha tillägnat sig kunskaper för att självständigt kunna beskriva, analysera och diskutera konstvetenskapens olika studieobjekt,
- ha fördjupade kvalifikationer för att kunna arbeta inom ämnesrelaterade forskningsmiljöer,
- demonstrera fördjupade kunskaper och förståelse för ämnet,
- ha visat prov på fördjupad förmåga att själv formulera sig genom att självständigt författa en vetenskaplig uppsats och att muntligen opponera på en uppsats.

Kursinnehåll

Teori och metod, 7,5 hp
(Theory and Method)
Kursmomentet innefattar en allmän översikt över konstvetenskaplig teori och metod. Vidare behandlas olika teorier om konstens natur samt begrepp som tolkning, sanning och mening i estetiska sammanhang,

Fördjupningskurs, 7,5 hp
(In-depth Reading)
Läskurs omfattande konstteoretisk litteratur vald i samråd mellan studerande och handledare. Kursen examineras på gemensamma seminarier.

Uppsatskurs, 15 hp
(Essay)
Delkursen innebär författandet av en uppsats på vilken kvalificerade krav ställs vad gäller vetenskaplig dokumentation, självständig och kritisk materialbehandling samt noggrannhet i det praktiska genomförandet. I kursen utgör opponentskap ett obligatoriskt moment. I delkursen ingår bibliografisk orientering samt handledning i uppsatsskrivandets teknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar där läraren presenterar kunskap som harmonierar med kurslitteraturens innehåll. Utöver detta hålls seminarier, gruppundervisning och handledning där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner, inläsning av kurslitteratur, Opponering på kurskamraters uppsatser och ledning av seminarier är obligatoriska moment.

Examination

Delkurserna examineras separat genom hemskrivningar eller skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Teori och metod 7.5 hp U, G, VG
DEL2 Fördjupningskurs 7.5 hp U, G, VG
UPPS Uppsatskurs 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.