Designhistoria och designteori, 7.5 hp

The History of and Theories on Design, 7.5 credits

717G06

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Eftermiddagstid) VT 2024 202404-202413 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för formgivna artefakters estetiska uttryck samt placera in dessa i sin samhälleliga och kulturella kontext
  • referera till, tolka och analysera historiska och teoretiska texter kring design samt kunna redogöra för relevant idéhistorisk kontext
  • diskutera design och konsumtionskultur utifrån aspekter som genus, identitet, hållbarhet och immaterialrätt
  • resonera kring design utifrån designhistoriska, designteoretiska och samhälleliga perspektiv

Kursinnehåll

I kursen behandlas designens historia och teori ur ett estetiskt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Inom ramen för kursen ges en översikt över designens historia från 1850 till början av 2000-talet, med tyngdpunkt på föremålens estetiska uttryck samt roll i en kulturell och samhällelig kontext. I kursen fokuseras även på de textbaserade teorier som är bärande för att få en fördjupad förståelse för artefaktens form och mening. I kursen behandlas även designfrågor utifrån aspekter som genus, identitet och hållbarhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt redovisningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom: 

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den muntliga redovisningen och den skriftliga uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÖRD Individuell fördjupningsuppgift 4 hp U, G, VG
SRE1 Aktivt deltagande vid seminarie 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.