Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs, 15 hp

History of Art and Visual Culture from 1750 to present, 15 credits

717G11

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202244-202303 Svenska Linköping

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • historiskt och teoretiskt redogöra för västerländsk konsthistoria från 1750 fram till idag
  • beskriva periodens bilder och byggnader i tal och skrift,
  • redogöra för olika konstvetenskapliga metoder gällande analys och tolkning,
  • i tal och skrift föra ett argumenterande resonemang, självständigt och kritiskt analysera relevant forskning utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i ämnet konstvetenskap.

Kursinnehåll

Konstens historia från ca 1750 till ca 1900, 7,5 hp
(Art History from the middle of the 18th to the 20th century)
Delkursen ger en översikt över de viktigaste stilströmningarna i konsten från nyklassicismen till och med sekelskiftets Art Nouveau. De områden som diskuteras är konstskapandets förändrade villkor genom konstnärsemancipationen och konstmarknadens och utställningslivets utveckling, striden mellan akademism och modernism samt den tekniska utvecklingens betydelse för arkitektur och stadsbyggande. Vidare behandlas såväl fotografiets uppkomst och historia som den massproducerade bildens genombrott. 

Konstens historia från ca 1900 till idag, 7,5 hp
(Art History from the 20th century until today)
I delkursen behandlas ingående viktiga enskilda konstnärers insatser och gruppbildningar samt de olika konströrelsernas teoretiska förutsättningar från fauvismens och expressionismens genombrott 1905 fram till idag. Vidare studeras 1900-talets arkitektur, miljögestaltning och design samt konstbegreppet. Perspektiv ges på massmediabilder av olika slag, populärbilder, reklam och propaganda.

Kursens innehåll motsvarar delkurserna tre och fyra i Konstvetenskap 1.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.

Examination

Delkurserna examineras genom salsskrivningar, hemskrivningar, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Konstens historia från ca 1750 till ca 1900 7.5 hp U, G, VG
DEL2 Konstens historia från ca 1750 till idag 7.5 hp U, G, VG
Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.