Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900, 7.5 hp

Swedish Art and Visual Culture at the Turn of the 20th Century, 7.5 credits

717G13

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Ingemark, Niclas Franzén

Kursansvarig

Niclas Franzén

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) HT 2024 202439-202448 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för de centrala konstriktningar, institutioner, konstnärer och andra som präglade tiden kring sekelskiftet 1900 i Sverige
  • analysera och tolka teoretiska texter kring sekelskiftets konst och visuella kultur samt kunna redogöra för relevant idéhistorisk kontext
  • reflektera kring på vilka sätt periodens konstnärer förhöll sig till såväl nationella som internationella kulturella influenser

Kursinnehåll

I kursen behandlas sekelskiftets konst i en samhällelig och kulturell kontext. I kursen ges en inblick i den svenska konsten och visuella kulturen vid tiden kring sekelskiftet 1900. De centrala konstriktningarna behandlas i kursen såväl som de institutioner och enskilda personer som formade tidens visuella uttryck. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är en distanskurs och undervisningen bedrivs via en lärplattform på internet. Undervisningen består av litteraturstudier, diskussioner samt inlämningsuppgifter på lärplattformen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • diskussioner på lärplattformen, betygsskala: UG
  • självrättande individuellt kunskapstest, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig inlämning, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella inlämningen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination, självrättande test 1.5 hp U, G
EXA2 Examination, diskussion 2 hp U, G
UPG1 Individuell skriftlig inlämning 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.