Konst och arkitektur kring sekelskiftet 1900 fram till idag, 15 hp

Art and Architecture from the Turn of the Century 1900 until Today, 15 credits

717G17

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Ingemark

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202444-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  • redogöra för den visuella kulturens roll, uttryck och utveckling med fokus på konst och arkitektur i den västerländska kontexten
  • redogöra för hur konsthistoriska objekt ingår i ett vidare kulturellt, samhälleligt och idéhistoriskt sammanhang
  • reflektera över aspekter som makt, genus och hållbarhet ur ett konstvetenskapligt perspektiv
  • beskriva och diskutera bilder och byggnader, i tal och skrift, utifrån olika metoder för tolkning och analys
  • tillämpa en konstvetenskaplig terminologi

Kursinnehåll

I kursen behandlas västerländsk konst och arkitektur från antiken till idag. Genom en orientering i konsthistorien skapas en referensram som bidrar till förmågan att förstå och tolka vår omgivning i form av bilder, byggnader och andra artefakter. Dessa förklaras ur ett konstvetenskapligt perspektiv, men placeras även in i en vidare kontext, där kulturella, sociala, religiösa, ideologiska och genusrelaterade aspekter tas i beaktning. Utöver en kännedom om historiska epoker, stilriktningar, centrala verk och aktörer, ges en introduktion till konstvetenskapens terminologi och tolkningsmodeller. Centralt är även mötet med institutioner och företrädare för konstvärlden, i syfte att uppleva verken i sin miljö samt öka kontakten med arbetsmarknaden. Kursen är indelad i två moment om vardera 7,5 hp som följer en kronologisk struktur med tyngdpunkt på förståelsen av den visuella kulturens roll och utveckling såväl historiskt som i vår egen tid.

 

Konstens historia från Post-impressionismen till Andra Världskriget, 7,5 hp

I delkursen ges en översikt över de viktigaste strömningarna från det sena 1800-talet till och med 1900-talets första decennier, såsom symbolism, kubism, expressionism och surrealism. Centralt är det påtagliga skifte som sker i synen på konstens syfte och uttryck, placerat en vidare kulturell och samhällelig kontext. Här tas även arkitekturens förändring upp i relation till industrialismen och urbaniseringen. Likaså vidgas studieobjekten till att även innefatta fotografi, massproducerade bilder och design kopplat till moderniteten.

 

Konstens historia från ca 1945 till idag, 7,5 hp

I delkursen behandlas den moderna och samtida konstens viktigaste riktningar, genrer och företrädare utifrån ett urval belysande verk och aktörer. Vidare studeras design, arkitektur och stadsplaneideal i en samhällskontext. Ett förändrat konstbegrepp, kritiska perspektiv på den visuella kulturen samt ytterligare tolkningsmodeller diskuteras i relation till studieobjekten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Konstens historia från Post-impressionismen till Andra Världskriget, 7,5 hp

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuellt kunskapstest, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

Konstens historia från ca 1945 till idag, 7,5 hp

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Aktivt deltagande vid seminarier, delkurs 1 1 hp U, G
EXA1 Individuellt kunskapstest, delkurs 1 1.5 hp U, G
TEN1 Individuell skriftlig tentamen, delkurs 1 5 hp U, G, VG
SRE2 Aktivt deltagande vid seminarier, delkurs 2 1.5 hp U, G
TEN2 Individuell skriftlig tentamen, delkurs 2 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.