Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

History of Art 2, continuation course, 30 credits

717G18

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Ingemark

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Minst 22,5 hp godkänt i konstvetenskap eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera konstvetenskapens vidgade fält i både äldre och nyare tid
 • resonera kring konstvetenskapens kunskapsområde, förutsättningar och praktiker i både tal och skrift
 • reflektera över aspekter som makt, genus och hållbarhet i relation till det konstvetenskapliga fältet
 • tillämpa konstvetenskapliga metoder för analys av bilder, byggnader och andra artefakter
 • formulera en frågeställning och självständigt orientera sig i relevant forskning på en grundläggande nivå
 • genomföra en vetenskaplig studie utifrån ett konstvetenskapligt perspektiv 
 • behärska formalia i vetenskapliga framställningar
 • försvara en egen studie samt granska en annan studie utifrån form och innehåll

Kursinnehåll

Kursen innehåller två delkurser med tematiska fördjupningar inom det konstvetenskapliga fältet, en delkurs med tyngdpunkt på tillämpning av relevanta metoder samt en individuell fördjupning.

Delkurs 1: Samtida visuella uttryck: bild, media och design 7,5 hp

I delkursen behandlas konstvetenskapens vidgade fält, där den visuella kulturen som präglar vår egen tid är i fokus. I delkursen behandlas kunskapsfältet visuell kultur såväl teoretiskt som praktiskt, med tyngdpunkt på hur samtida visuella och materiella uttryck kan tolkas i en samhällskontext. Inom ramen för delkursen behandlas aspekter så som identitet, genus, konsumtionskultur och hållbarhet kopplat till exempelvis fotografier, videokonst, reklambilder, sociala medier och design. 

Delkurs 2: Konstvetenskapliga metoder 7,5 hp

I delkursen behandlas ett urval teorier och metoder för analys av konst, arkitektur och visuell kultur. Syftet är att fördjupa förståelsen för relevanta tolkningsmodeller samt applicera dessa på konstvetenskapens bilder, föremål och texter. I delkursen ges en grund för både praktisk tillämpning och uppsatsskrivande inom det estetiska fältet. 

Delkurs 3: individuell fördjupning 7,5 hp

I delkursen ingår att självständigt formulera en relevant frågeställning, genomföra en mindre studie utifrån en konstvetenskaplig metod samt presentera resultatet enligt ämnets forskningstradition. Inom ramen för delkursen ingår även att muntligt försvara den egna studien samt granska och ge respons på ett motsvarande arbete. 

Delkurs 4: Kulturens arena: museets roll och förutsättningar 7,5 hp

Delkursen inleds med samlandet och museernas historiska bakgrund. Vi ser närmare på vilka tongivande aktörer och andra faktorer som har styrt urval, representation och utformning ur olika kritiska perspektiv. I delkursen diskuteras vidare verksamhetens förutsättningar kopplade till museernas uppdrag, resurser och kulturpolitiska riktlinjer. Vi resonerar även kring vilken roll museerna har som arena för konst och kulturarv, vilken målgrupp man vänder sig till (och vilka som känner sig inkluderade eller inte) samt hur arkitekturen och utställningsrummens gestaltning medverkar till publikens upplevelse.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete, uppsatsarbete och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför det självständiga arbetet. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Examination

Kursen examineras genom:

Samtida visuella uttryck: bild, media och design

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

Konstvetenskapliga metoder

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
 • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

individuell fördjupning

 • skriftligt arbete, betygsskala: UV
 • respondentskap, betygsskala: UG 
 • opponentskap, betygsskala: UG 

Kulturens arena: museets roll och förutsättningar

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50% av delkurserna.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Aktivt deltagande i seminarier, delkurs 1 3.5 hp U, G
UPPS Uppsats, självständigt arbete 7.5 hp U, G, VG
OPPO Opponentskap 0 hp D
RESP Responentskap 0 hp D
SEM2 Aktivt deltagande i seminarier, delkurs 2 3.5 hp U, G
UPG1 Individuella inlämningsuppgifter, delkurs 2 4 hp U, G, VG
SEM3 Aktivt deltagande i seminarier, delkurs 4 3.5 hp U, G
TEN2 Individuell skriftlig tentamen, delkurs 4 4 hp U, G, VG
TENT Individuell skriftlig tentamen, delkurs 1 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.