Kulturens arena: museets roll och förutsättningar, 7.5 hp

An Arena of Culture: the role of our museums, 7.5 credits

717G20

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Ingemark, Niclas Franzén

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202519-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för museernas historiska framväxt
  • diskutera museets roll i en kulturell och samhällelig kontext
  • resonera kring konst- och kulturområdets förutsättningar och praktiker 
  • reflektera över aspekter som makt, identitet, genus och hållbarhet i relation till kulturens offentliga rum

Kursinnehåll

Kursen inleds med samlandet och museernas historiska bakgrund. Vi ser närmare på vilka tongivande aktörer och andra faktorer som har styrt urval, representation och utformning ur olika kritiska perspektiv. I kursen diskuteras vidare verksamhetens förutsättningar kopplade till museernas uppdrag, resurser och kulturpolitiska riktlinjer. Vi resonerar även kring vilken roll museerna har som arena för konst och kulturarv, vilken målgrupp man vänder sig till (och vilka som känner sig inkluderade eller inte) samt hur arkitekturen och utställningsrummens gestaltning medverkar till publikens upplevelse.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG 
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuell skriftlig tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Aktivt deltagande i seminarier 3.5 hp U, G
TEN1 Individuell skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.