Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

History of Art 2, continuation course, 30 credits

717G02

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Svenska Linköping

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Konstvetenskap 1, grundkurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • visa på fördjupad förmåga att redogöra för fördjupade kunskaper om centrala områden inom ämnet där bildpsykologiska, bildsociologiska och etnologiska såväl som bildteoretiska, tekniska och bildanalytiska perspektiv anlägges,
  • demonstrera kunskaper som är tillämpbara på skilda arbetsmarknadsrelaterade områden inom kultursektorn,
  • ha tillägnat sig ökad förmåga att i tal och skrift formulera sig på ett sätt som, med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visar på fördjupad förmåga att argumentera och tolka relevanta fakta i ämnet,
  • ha tillägnat sig kunskaper för fortsatta studier, med krav på att självständigt kunna lösa de arbetsuppgifter som krävs för avancemang till högre nivå inom ämnet,
  • genom textstudier och grupparbeten ha tillägnat sig en ökad kunskap och förståelse för ämnet.

Kursinnehåll

Bildens tillkomst och upplevelsen av bilden, 7,5 hp
(Conception, Production and Reception of Artefacts)
Med exempel från olika tidsepoker behandlas bildkonception och tekniska förfaranden vid tillkomsten av bilder av skilda slag (måleri, grafik, fotografi etc.). Vidare belyses förutsättningarna och villkoren för bildperception och bildupplevelser ur kulturvetenskapliga aspekter.

Bild- och arkitekturanalys, 7,5 hp
(Picture and Architecture Analysis)
Med hjälp av exempel från äldre och nyare tid behandlas teorier och metoder för beskrivning och tolkning av bilders, byggnaders och gestaltade miljöers utseende, innehåll och olika betydelseskikt.

Uppsats (individuell uppgift), 7,5 hp
(Individually composed Paper)
På uppsatsen, vars ämne bestäms i samråd med handledaren, ställs krav vad gäller vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt till materialet samt noggrannhet i det praktiska genomförandet. Kursdelen innefattar också en orientering i bibliografi.

Bild och samhälle 7,5 hp
(Image and Society)
Bilden sätts in i sitt sociokulturella sammanhang och betraktas som ett uttryck för ett samhälles eller olika gruppers behov och värderingar. Bildens funktioner, förmedlingsformer och mottagande belyses liksom bildskaparnas roll och villkoren för deras verksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner, inläsning av kurslitteratur, granskning av kurskamraters uppsatser och ledning av seminarier m.m. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.

Examination

Delkurserna examineras separat genom hemskrivningar eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Uppsatskursens examination innefattar en presentation av det egna uppsatsarbetet och en opposition av uppsats.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Bildens tillkomst och upplevelsen av bilden 7.5 hp U, G, VG
DEL2 Bild- och arkitekturanalys 7.5 hp U, G, VG
DEL3 Uppsats (individuell uppgift) 7.5 hp U, G, VG
DEL4 Bild och samhälle 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.